Услови на Промоцијата Essex ве наградува!

1) Цел на активноста: Мако Маркет ДОО, со седиште во Скопје на ул. “Првомајска” бб, во понатамошниот текст „Мако Маркет,, ја организира оваа промотивна активност во согласност со следните правила (во понатамошниот текст „Правила»), кои се објавени и ќе бидат ажурирани континуирано за време на промотивниот период, на веб-страницата essex.mk/terms/ (во понатамошниот текст „веб-страница»). Целта на правилата е да се утврдат условите за учество во промотивната активност за секое заинтересирано лице, како и соодветното претставување на добитниците во рамките на оваа кампања.

2) Право на учество: Сите постојани и законски жители на Република С. Македонија, кои наполниле 18 години, имаат право да учествуваат во оваа промотивна активност. Исклучени се вработените во Мако Маркет, нивните роднини од прв и втор ред и брачните другари. Секој учесник има право на едно учество во квизот.

3) Начин на учество: За да можат корисниците да учествуваат во оваа промотивна активност, потребно е да купат минимум еден производ од прашокот за перење Essex (течен или прашкаст), да го решат квизот, да го пополнат формуларот со податоците што се потребни и бројот на фискалната сметка (број и време на фискалната сметка), на веб страната https://essex.mk/contest/, и да го споделат нивниот резултат од квизот на нивниот Facebook профил, во согласност со инструкциите на страницата. Секој учесник може да учествува повеќе пати, со различна фискална сметка – различен број (број и време) на фискалната сметка. Учесниците треба да ги чуваат фискалните сметки до завршувањето на наградната игра, за да можат, доколку бидат извлечени за награда, да ја добијат истата (валидната фискална сметка е предуслов за прием на наградата). Еднаш извлечен добитник не може да учествува со истата фискална сметка за останатите награди. За важечко учество се смета она кое настанало од почетокот на активноста / квизот па се до крајот на истиот. Мако Маркет го задржува правото да го отстрани секој учесник кој објавува содржина која е навредлива или спротивна на законот или моралот на кој било начин.

4) Подароци: Подароците во активноста (во натамошниот текст „Подарок») се однесуваат на: 90 производи Essex (по 30 Essex прашоци 2.25kg на секое извлекување // по 30 Essex прашоци 2.25kg на секои 2 недели) и 3 машини за перење алишта Indesit IWC-81283C (по 1 машина за перење на секое извлекување // по 1 машина за перење на секои 2 недели). Активноста ќе трае 6 недели (од 01.05 до 12.06.2020). Прво извлекување: 15.05; Второ извлекување: 29.05; Трето извлекување: 12.06. Добитникот може да ја подигне наградата само со приложување на валидната фискална сметка, со којашто учествувал во квизот. Валидна фискална сметка е онаа на којашто има најмалку еден Essex производ, купен во периодот помеѓу 01.05 и 12.06.2020. При подигнувањето, добитникот потпишува изјава за прием на наградата. Подигнувањето на подарокот е лично од страна на извлечениот добитник, во просториите на Мако Маркет на ул. Првомајска бб (организаторот не врши достава на подароците до местото на живеење на добитникот).  Мако Маркет го задржува правото да го зголеми бројот на Подароци или да ги повлече истите. Во последниот случај, учесниците кои се веќе избрани не го губат правото на подарок. Мако Маркет не е одговорен за какви било проблеми кои можат да произлезат во врска со искуството поврзано со користење на подарокот.  

5) Добитници: Вкупно деведесет и три (93) добитници ќе бидат електронски избрани по случаен пат, од датабазата на учесници кои правилно го решиле квизот и го споделиле нивниот резултат на нивниот Facebook профил. Извлекувањето ќе биде во канцелариите на Мако Маркет, и при секое извлекување ќе биде избран по 31 добитник, на секои 2 недели. Добитниците ќе се објават три пати, по една објава после секое извлекување, на секои 2 недели, три дена по секое извлекување. Имињата на добитниците можат да бидат објавени на страницата «Essex MK» на Facebook (https://www.facebook.com/essex.nmk/ ). Подигнувањето на подароците е во рок од 2 недели од објавувањето на добитниците. По истекот на тие 2 недели, организаторот нема никаква одговорност околу доделувањето на наградите. Во секое извлекување ќе бидат извлечени по 5 резервни добитници.

Подароците се апсолутно лични, непреносливи и не можат да се разменуваат за готовина или други подароци. Нејавувањето, непојавувањето на добитникот или одбивањето на наградата во посочениот рок, неважечкото или откажано учество во активноста/квизот ќе резултира со трајно губење на правото на барање на подарокот. Во случај кога некој добитник на активноста/квизот не сака да го прифати подарокот или одбие да го потпише сертификатот за примање на подарокот, лицето се откажува од своето право на награда, кое се пренесува на следниот, резервно-избран учесник. Во секое извлекување ќе бидат извлечени по 5 резервни добитници. Едно лице може да биде добитник на еден подарок со една фискална сметка, само еднаш во текот на времетраењето на квизот. Едно важечко учество се смета како такво кога (а) ги исполнува условите во сите фази на активноста/квизот како што е опишано во овие Услови; (б) не е исклучено од активноста по основ на работа или сродство во Мако Маркет; (в) регистрирано е на веб страната од датумот и времето на отворање на активноста/квизот до датумот и времето на завршувањето на истиот; (г) материјалот презентиран од страна на учесникот не го крши законот, добриот морал или правата на трети лица. По електронското извлекување Мако Маркет го задржува правото да го модифицира, повлече, одложи, одземе и да го откаже доделувањето на подарокот ако е утврдена причина за невалидност од погоре идентификуваните.

6) Мако Маркет го задржува правото да го менува, одзема, прошири или скрати времетраењето на оваа активност/квиз без понатамошно известување по свое дискреционо право како и да ги менува роковите и датумите за учество и / или да ја откаже активноста/квизот. Мако Маркет го задржува правото да го откаже учеството во активноста/квизот доколку пораките/коментарите негативно влијаат на имиџот на брендот кој се промовира или на Мако Маркет или пак ги прекршуваат етичките правила. Во овој случај, соодветните коментари или фотографија ќе бидат избришани од веб страната. Учесниците мора да дејствуваат законски и во рамките на корисничката етика. По завршувањето на активноста/квизот, секоја обврска на компанијата за промоција престанува да постои без никаква одговорност или одговорност за учесниците. Времетраење на активноста/квизот е од 01-05-2020 10:00 ч. до 12-06-2020 10:00 ч.

7) Добитниците ќе бидат информирани со соодветно известување преку Facebook профилот на Essex https://www.facebook.com/essex.nmk/ (нивните имиња ќе бидат објавени на Facebook страницата на Essex MK).

8) Учесниците не стекнуваат никакво право над брендовите, имињата, симболите и другите симболи на компанијата организатор на промоцијата – Мако Маркет.

9) Учеството во активноста/квизот бара пристап до Интернет преку сопствени технички средства.  Мако Маркет не превзема никаква обврска да обезбеди, да помогне во пристапот до веб-страниците или да обезбедува средства за поддршка на која било заинтересирана страна. Пристапот до веб-страната на активноста/квизот е дозволен само според условите за работа на серверот и техничките барања и други барања на активноста/квизот. Понатаму, компанијата организатор на активноста/квизот не е одговорна за надоместоците за учесниците / корисниците за горенаведените причини. Учесниците експлицитно признаваат дека ги прифатиле условите за регистрација на веб страната essex.mk и Facebook и така се откажале од своите барања кон Мако Маркет. Исто така, Мако Маркет не е одговорен за било какво нефункционирање што може да се случи на Facebook и на страницата https://essex.mk/contest/ што може да резултира со привремено или трајно прекинување на активноста/квизот или откажување на регистрацијата на веб страната.

 

10) Учеството во активноста/квизот, ја зема за валидна согласноста на учесникот во смисла на Законот за заштита на личните податоци, почитувањето на податоците и нивната обработка за потребите и публицитетот на активноста/квизот и заради информирање и комуникација за активноста/квизот и производите на компанијата организатор. Учесниците во активноста/квизот имаат право да ја повлечат согласноста и правото на пристап, корекција и/или бришење на податоците.   

11) Учесниците во активноста/квизот даваат согласност и овластување на Организаторот да ги прикаже активноста/квизот и/или нивните резултати преку медиумите и социјалните медиуми. Организаторот може да користи и објави за промотивни цели листа на добитници, фотографии, филм и видео и може да користи какви било новости во врска со активноста/квизот за промотивни цели. Од друга страна, учеството во активноста/квизот автоматски го дава потребното авторско право, слободно, секој добитник/добитничка да бара бришење на своите податоци шест месеци по завршувањето на активноста/квизот.

12) Учеството во активноста/квизот бара безусловно прифаќање на условите за учество и подразбира повлекување од било кој приговор и релевантно барање против Организаторот.   

13) Овие детални услови за учество во активноста/квизот се поставени на веб страната essex.mk/terms/. За сите прашања Ве молиме да ни се обратите на: info@makomarket.com.mk